Algemene Voorwaarden

 

         Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in 15 hoofdstukken te weten:

 •  Definities___________________________________________________________________
 •  Algemeen__________________________________________________________________
 •  Aanbiedingen_______________________________________________________________
 •  Prijzen en betalingen__________________________________________________________
 •  Geheimhouding______________________________________________________________
 •  Voorbehoud rechten__________________________________________________________
 •  Medewerking opdrachtgever____________________________________________________
 •  Leveringstermijnen___________________________________________________________
 •  Aansprakelijkheid____________________________________________________________
 •  Overmacht_________________________________________________________________
 •  Relatiebeding_______________________________________________________________
 •  Beëindiging_________________________________________________________________
 •  Toepasselijk recht en geschillen_________________________________________________

          Bijlage A op de Algemene Voorwaarden van 4Detajobs hierna te noemen  “4D”

 • Prijsstelling en Contractvormen
 • Management coaching en financiële administratie
 • Werving & selectie
 • Detachering
 • Advertentiemogelijkheden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen van “4D ”, ook als deze niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Alle eerder overeengekomen voorwaarden komen door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden te vervallen.

Bedrijfsgegevens  “4Detajobs”

Adres hoofdkantoor                          :   Monethof 51
                                                                   1628XB Hoorn

 Adres Financiële administratie     :    Monethof 51
                                                                    1628XB Hoorn
                                              

Adres post                                          :    Postbus 4057
                                                                    1620 HB Hoorn
     

Telefoon                                               :  0229 – 267742
Fax                                                        :   0847-142391
E-mail                                                   :   jab@4detajobs.nl
Kamer van Koophandel                   :   3714.15.15
Omzetbelastingnummer                 :   1875.91.775B01
Bankrekeningnummer                     :  1191.23.10.10

1.    Definities

 •  “4D” en haar dochterondernemingen die voor zichzelf aan opdrachtgever een aanbieding hebben gedaan of voor zichzelf met opdrachtgever een overeenkomst hebben gesloten en die deze Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
 • Opdrachtgever: De partij aan wie “4D”  een aanbieding heeft gedaan of met wie “4D”  een overeenkomst heeft gesloten.
 • Duurovereenkomsten: Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor bepaalde tijd die, behoudens nader bepaalde schriftelijke tijdige opzegging, stilzwijgend worden verlengd.
 • Intellectuele eigendomsrechten: octrooirechten, auteursrechten, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, pakketrechten en alle eventuele andere intellectuele en
  industriële eigendomsrechten.
 • Diensten: Alle door “4D”  uit te voeren en reeds uitgevoerde werkzaamheden verricht bij de klant op locatie of elders.
 • Respons: Elke vorm van contact tussen “4D” en de opdrachtgever over een aangemelde klacht door de opdrachtgever uitgevoerd telefonisch, per e-mail, per fax of bezoek door “4D”  of derden in opdracht van “4D” .
 • Responstijd: De tijd tussen 9.00 en 17.00 op werkdagen, niet vallende op zaterdag, zondag of officiële feestdagen.

Algemeen  

 • Eventuele inkoop-, verkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door “4D”  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door
  “4D” van documenten van opdrachtgever waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.
 • “4D” behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van wijziging tot stand komen.
 • Opdrachtgever heeft niet het recht een overeenkomst met “4D” zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. ““4D” ”
  behoudt zich het recht voor overeenkomsten met opdrachtgever over te dragen aan derden.
  Ingeval “4D” hiertoe wil overgaan, zal zij dat schriftelijk aan opdrachtgever melden.
  Opdrachtgever heeft alsdan het recht de desbetreffende overeenkomst te ontbinden mits zulks schriftelijk geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst door opdrachtgever van de desbetreffende schriftelijke melding van “4D”. Dit recht heeft opdrachtgever niet ingeval “4D” zich
  jegens opdrachtgever garant stelt voor de nakoming door de onderneming aan wie zij de overeenkomst overdraagt of alsnog schriftelijk verklaart de overdracht van de overeenkomst in te trekken. Onder overdracht als bedoeld in dit lid is niet begrepen de inschakeling door “4D” van een of meer derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 • “4D” is gerechtigd ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tenzij anders bepaald, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden op de desbetreffende derden onverminderd van toepassing, als waren zij werknemers van “4D”.                         
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2, zijn afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden slechts geldig indien in een door “4D” en opdrachtgever
  ondertekend geschrift vastgelegd.

Aanbiedingen

 • Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn of prijsafspraak is vermeld, zijn alle aanbiedingen van “4D” vrijblijvend.
 • Uitgebrachte offertes zijn nooit langer geldig dan 14 dagen na dagtekening tenzij in de offerte anders staat vermeld.

 Prijzen en betalingen

 • Standaard prijzen van diensten van ““4D” ” zijn vastgesteld in bijlage A bij deze Algemene Voorwaarden.
 • Bij Werving & Selectie geldt een betaling van 50% van de factuur vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst en het restant binnen 7 dagen na het verloop van één maand, welke veelal overeenkomt met de proeftijd.
 • Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 • Betaling door opdrachtgever aan “4D” dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op een door “4D” aangewezen bank- of girorekening. Betaling geschiedt zonder enige inhouding, opschorting of compensatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Op verzoek van “4D” is opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk bij
  vooruitbetaling te voldoen.
 • Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
 • Bij te late betaling is opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de desbetreffende factuur van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd over het niet (tijdig) betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
 • Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die “4D” redelijkerwijs maakt in verband met het niet nakomen van diens verplichtingen door opdrachtgever zullen op eerste verzoek van “4D” door opdrachtgever worden voldaan, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten van “4D”  worden astgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering doch met een minimum van € 250.
 • De door “4D” opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. “4D” behoudt zich het recht voor alle na dato van aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien, met dien verstande dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden tenzij “4D” binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende mededeling van opdrachtgever haar oorspronkelijke aanbieding alsnog gestand doet. In geval van calculatiefouten gemaakt door “4D” behoudt “4D” zich het recht om deze fouten te herstellen in een nieuwe offerte waarbij de oude offerte automatisch komt te vervallen. Indien de oude offerte op dat moment reeds door opdrachtgever is aanvaard, wordt deze voor beide partijen niet verbindend geacht.
 • Wat betreft duurovereenkomsten heeft “4D” het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Ingeval zulk een wijziging een verhoging inhoudt die het alsdan meest recente CBS-indexcijfer regelingslonen per uur van volwassen werknemers bij het bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening (met als basis 1990 = 100) of een andere schriftelijke overeengekomen indexering meer dan 5% te boven gaat, heeft opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits zulks geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de aankondiging van de prijs- of tariefsverhoging door middel van een aangetekend schrijven aan “4D”, tenzij “4D” alsdan schriftelijk verklaart de verhoging die vorenstaande te boven gaat in te trekken.

 Geheimhouding

 • Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Dit houdt in dat het beide partijen ten strengste is verboden op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, informatie te verschaffen met betrekking tot bedrijfsaangelegenheden van de andere partij en/of met haar gelieerde ondernemingen en/of haar relaties alsmede met betrekking tot de overeenkomst tussen partijen.
 • Partijen zijn ermee bekend dat bepaalde plannen en diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen kunnen bevatten en zij verplichten zich de inhoud daarvan geheim te houden en te beschermen.

 

Voorbehoud rechten

 • Alle door “4D” krachtens overeenkomst aan resp. voor opdrachtgever geleverde plannen resp. diensten, blijven eigendom van “4D” totdat opdrachtgever alle krachtens die overeenkomst aan “4D” verschuldigde bedragen heeft betaald. Gebruikers- en/of eigendomsrechten worden aan opdrachtgever niet eerder verleend of, in voorkomende gevallen, overgedragen voordat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In voorkomend geval dient opdrachtgever het gebruik van (het resultaat van) door “4D” geleverde diensten en/of plannen onverwijld te staken en gestaakt te houden.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door “4D” aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde plannen en/of aan opdrachtgever geleverde diensten berusten uitsluitend bij “4D”, haar toeleveranciers en/of licentiegevers, behoudens indien en voor zover in een door
  “4D” en opdrachtgever getekend stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, te veranderen of onherkenbaar te maken.
 • Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “4D” is het opdrachtgever niet toegestaan (het resultaat van) door “4D” geleverde diensten te gebruiken ten behoeve van of door “4D” verstrekt materiaal ter beschikking te stellen aan anderen dan de natuurlijke of rechtspersoon die opdrachtgever van “4D” is, of toe te staan dat derden (het resultaat van) die diensten gebruiken. 
 • Indien “4D” een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt /worden de overeenkomst(en) ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 Medewerking opdrachtgever

 • Vanwege de noodzaak van medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door “4D”, zal opdrachtgever steeds tijdig alle relevante en/of door “4D” redelijkerwijs verlangde informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn. Bij gebreke hiervan is “4D” gerechtigd tot opschorting van de nakoming van haar verplichtingen en tot het in rekening brengen aan opdrachtgever van extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van “4D”. Opdrachtgever vrijwaart “4D” voor alle aansprakelijkheid als gevolg van of verband houdende met onjuistheid, onvolledigheid of te late verstrekking van die informatie.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de plannen, producten en diensten van “4D”.
 • Ingeval medewerkers van “4D” ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals –indien van toepassing- voldoende werkruimte, telefoon /fax /datacommunicatiefaciliteiten e.d., zorgdragen.

 Leveringstermijnen

 • Alle door “4D” genoemde (levering-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. “4D” is echter jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor overschrijding van termijnen, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van het leidinggevend personeel van “4D”. Opdrachtgever zal “4D” vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake.

 Aansprakelijkheid

 • “4D” is slechts jegens opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding indien en voor zover die te wijten is aan  opzet of grove schuld van haar leidinggevend personeel.
 • Iedere schadevergoedingsverplichting van “4D” is – met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde- beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie onder aftrek van hetgeen “4D” voor het verrichten van die prestatie conform de met opdrachtgever gesloten overeenkomst
  zou hebben mogen factureren. Iedere aansprakelijkheid van “4D”  voor enige andere vorm van
  schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
  alsmede vergoeding van indirecte- of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • De door “4D” te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door “4D” aan opdrachtgever reeds gefactureerde bedragen (exclusief BTW).
 • “4D” geeft geen garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht.
 • “4D”is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade ontstaan door werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht door “4D” en/of de door haar ingeschakelde interim-medewerker.
 • De opdrachtgever vrijwaart “4D” en de door haar ingeschakelde interim-medewerker ter zake van alle met de opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 • Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van “4D” in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van “4D” .
 • Opdrachtgever vrijwaart “4D” voor alle schade die “4D” mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder mede begrepen, die verband houden met de door “4D” aan opdrachtgever geleverde producten en diensten.
 • In afwijking van het vorenstaande is “4D” voor door haar eventueel ingeschakelde derden niet verder aansprakelijk dan die derden jegens “4D” verhaal bieden.

 Overmacht

 • “4D”  is jegens opdrachtgever niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, niet functionerende datacommunicatieverbindingen, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij “4D” c.q. haar toeleveranciers en/of door haar ingeschakelde derden, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet nakoming door toeleveranciers en/of derden, waardoor “4D” haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen.
 • Indien zich een geval van overmacht voordoet is “4D” gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
 • “4D” behoudt zich het recht voor zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie van “4D” geleverd had moeten zijn.
 • “4D” behoudt zich het recht voor betaling(en) te vorderen voor de prestaties, die bij uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
 • Opdrachtgever zal “4D” vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding  ter zake van uitvoering van de overeenkomst (levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering e.d.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

  Relatiebeding

 • Opdrachtgever zal werknemers van “4D” en derden die “4D” voor de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers of andere partijen inschakelt, gedurende de looptijd van die overeenkomst en gedurende een periode van 2 jaar na het einde daarvan niet in dienst nemen of anderszins zonder tussenkomst van “4D” direct of indirect werkzaamheden voor zich laten verrichten dan wel direct of indirect bewegen hun relatie met “4D” de jure of de facto te verbreken. Voor werving en selectie en detavastovereenkomsten gelden de bepalingen opgenomen in bijlage A.

  Beëindiging

 • Behoudens reguliere opzegging van overeenkomsten en behoudens indien en voor zover anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de overeenkomst door partijen uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijk schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding kan geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.
 • Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door “4D” nog niet is uitgevoerd. Bedragen die “4D” voor de ontbinding heeft gefactureerd en die zij nog zou kunnen factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • In afwijking van het hiervoor in artikel 12.1 bepaalde, kan de ene partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan haar surséance van betaling wordt verleend. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 • Opdrachtgever heeft voorts het recht de overeenkomt bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden aaneengesloten heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, doch in het laatste geval slechts onder gelijktijdige vergoeding aan “4D” van hetgeen opdrachtgever bij gebreke van de overmachtsituatie gedurende die periode van drie maanden conform de overeenkomst aan “4D” verschuldigd zou zijn geweest. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten en alle rechtshandelingen tussen “4D” en verbintenissen tussen “4D”  en opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
 • Alle geschillen, die tussen “4D” en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, onverminderd het recht van “4D” om zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage A op de Algemene Voorwaarden ““4Detajobs”

 

1.  Prijsstelling en Contractvormen

Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de contractvorm die is bedongen met de opdrachtgever.
Alle prijzen zijn exclusief BTW in Euro(s) genoemd.
In alle gevallen dienen “out of pocket expenses” (zoals advertentiekosten) vooruit te worden voldaan.

2. Management coaching en financiële administratie

De tarieven voor management coaching en financiële administratie worden jaarlijks bijgesteld op basis van het prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. Voor zover er prijsafspraken worden voor de verwerking van de financiële administratie gemaakt, kunnen deze slechts afwijken indien blijkt, dat de prijsafspraak niet langer te handhaven is, doordat de te verwerken hoeveelheden zijn toegenomen, bijvoorbeeld door de groei van de te administreren onderneming.

3.  Werving & selectie

Het tarief dat “4D” hanteert, is afhankelijk van het inkomen van de kandidaat. Wij berekenen bij iedere plaatsing van de kandidaat tenzij anders vermeld in de offerte, vanaf 18 % bij plaatsing van 5 personen per jaar en vanaf 20%  van het bruto jaarsalaris bij plaatsing van minder dan 5 personen per jaar (incl. vakantietoeslag, 13e en eventuele volgende maanden en emolumenten zoals: auto’s, spaarloon, premie voor pensioenen, laptops e.d.). Bij plaatsingen van personen met salarissen boven de € 50.000 per jaar berekenen wij 20% bij plaatsing van 5 personen per jaar, respectievelijk 23,5% bij minder dan 5 personen per jaar, over het jaarsalaris (incl. vakantietoeslag, 13e en eventuele volgende maanden, vergoedingen, bonussen, waarde van (lease)auto’s en overige emolumenten).

Bij aanname van een search opdracht berekenen wij u een “up front fee” van 33% van het te verwachten totaalbedrag. Bij acceptatie van de kandidaat en uitnodiging eerste gesprek berekenen wij een fee van 33% en
tenslotte bij aanname van de kandidaat 34% van het te verwachten totaalbedrag.
Bij aanname van een opdracht welke tot stand is gekomen uit een rechtstreeks aanbieding van een kandidaat zonder dat daarvoor een daadwerkelijke opdracht is verstrekt berekenen wij een fee van 50% bij ondertekening van de overeenkomst, dan wel de mondeling aangegane arbeidsovereenkomst  (gesteld de werknemer is zijn werkzaamheden wel gestart, echter de arbeidsovereenkomst is nog niet getekend) en 50% na de proeftijd van maximaal één maand.
Indien u kiest voor werving & selectie treedt de kandidaat rechtstreeks bij u in dienst.

 

Detachering

 • De opdrachtgever betaald het uurtarief, zoals dit contractueel is overeengekomen, voor alle door de door “4D”gezonden interim-werknemer verrichte diensten.
 • De uren besteed aan het verrichten van de diensten zullen door de door “4D”gezonden interim-medewerker op tijdverantwoordingsformulieren worden bijgehouden; Deze tijdsverantwoording formulieren zullen door de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever aangestelde  verantwoordelijke, leidinggevende van de interim-medewerker wekelijks getekend worden voor akkoord en daarna zo spoedig mogelijk aan “4D”. worden toegezonden.
 • Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de detacheringovereenkomst op te zeggen, doch geldt alsdan een minimale opzegtermijn van een maand.
 • Reiskosten worden apart per kilometer doorberekend aan de opdrachtgever.
 • “4D” behoudt zich het recht voor om het uurtarief te veranderen bij kostenstijging
 • Ingeval de interim-medewerker niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever “4D” hiervan terstond in kennis stellen en dit vervolgens binnen een dag schriftelijk bevestigen. De opdrachtgever zal in geen geval de betalingen voor de interim-medewerker aan “4D” staken.
 • “4D” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard, of omvang dan ook, die de opdrachtgever lijdt doordat de interim medewerker niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten. De leiding over de interim-medewerkers is immer gedurende de opdracht  in handen van de opdrachtgever.
 • “4D” zal de opdrachtgever wekelijks een declaratie zenden waarin de vergoeding van de interim-medewerker wordt gespecificeerd. De opdrachtgever dient deze declaratie te voldoen, binnen twee weken na de verzenddatum.
 • Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de interim-medewerker zal “4D” de opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen. “4D””  zal alles in staat stellen passende maatregelen te treffen.
 • “4D” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook, die de opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de interim-medewerker.
 • De overname van de interim-medewerker gaat gepaard met een vergoeding voor “4D”. van wervingskosten. Deze kosten kunnen in een detavast-overeenkomst  op verschillende wijze worden overeengekomen. Zo kan de wervingsfee verwerkt worden in het uurtarief, of kan vooraf een fee overeengekomen worden, door opdrachtgever te betalen na verloop van de overeengekomen detacheringtermijn.
 • Door  opdrachtgever dienen alle openstaande nota’s betaald te zijn binnen de gestelde betalingstermijn, wil de overname van de interim-medewerker na de afgesproken detacheringperiode plaats kunnen vinden.


5.  Advertentiemogelijkheden

Voor genoemde diensten is er de mogelijkheid om te adverteren. De gewenste wervingsadvertenties voeren wij onder onze regie uit. In  samenwerking met een gespecialiseerd mediabureau hanteren we interessante
plaatsingstarieven en weten we de juiste doelgroepen te benaderen via de diverse media (krant, vakblad, RTV, Internet…).
Wij kunnen voor u in elk door u gewenst medium adverteren. Uiteraard worden de tekst en vorm van de
advertentie of andere uiting samen met u vastgesteld. De kosten voor advertenties en andere uitingen hangen samen met het medium, het bereik en type uiting.

 

 

 

 

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam